برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
عـکـاسـی
مـسـیـر سـیـاه

درختان را دوست داشته باشید تا برگ هایشان سقوط کنند و آنها را مجددا امتحان کنید.

روشـنـایـی را دنـبـال کـنـیـد

تصاویر منتخب

مکان های مورد علاقه من روی زمین، آب های وحشی است که جنگل بازوهایش را باز می کند و منحنی نقره ای رودخانه، مسافر را به آغوش خود آغشته می کند.

پـروژه بـعـدی
عـکـاسـی
پاکرخ